Witamy w sklepie internetowym Synergia Gastro. Życzymy udanych zakupów!

Regulamin

(zgodny z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Synergia Gastro, znajdującego się pod adresem www.synergiagastro.pl, określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez Sklep Internetowy Synergia Gastro, zwany dalej „Sklepem”.
 2. Właścicielem Sklepu jest Synergia Gastro spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu (50-436) ul. Łukasińskiego 4, wpisana do ewidencji dzaiłalności gospodarczej pod numerami: 221089 Jacek Simla oraz 1308/2011 Tadeusz Sosiński, posiadająca numer NIP 8961528769 oraz numer REGON 021768087. Bezpośredni kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem synergia@synergiagastro.pl lub telefonicznie pod numerami: 501148300 oraz 693719941 a także pisemnie na adres Sklepu.
 3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Przez Nabywcę produktu należy rozumieć podmiot dokonujący zakupu produktów od Sklepu na zasadach umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu.
 5. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę, który jest osobą fizyczną i dokonuje zakupu produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Nabywcę ze Sklepem.
 7. Niniejszy Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.synergiagastro.pl
 8. Warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu przez Nabywcę jest dostęp do komputera posiadającego przeglądarkę internetową wraz z dostępem do Internetu.

II. Produkty

 1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Dla Nabywców niebędących Konsumentami podawana jest również cena netto (bez podatku VAT).
 2. Produkty znajdujące się aktualnie w promocji oznaczone są znakiem graficznym „Cena promocyjna” w kolorze czewonym. Liczba produktów w promocji jest ograniczona, a realizacją zamówień odbywa się według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywców o zakończeniu promocji odznaczając dany produkt symbolem promocji.

III. Zamówienia

 1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem internetu na adres synergia@synergiagastro.pl lub telefonicznie pod numery 501148300 oraz 693719941.
 2. Zamówienia na produkty można składać: e-mailowo przez 24h na dobę, przez cały rok a telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w dniu roboczym następującym po tych dniach.
 4. Warunkiem przystąpienia Sklepu do realizacji złożonego zamówienia jest jego prawidłowe wypełnienie, wraz z podaniem numeru kontaktowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.
 5. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane, o czym Sklep, o ile udostępniono dane kontaktowe, poinformuje Nabywcę.
 6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 7 dni od chwili ich rozpatrzenia, nie będą realizowane.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości Sklepu, jak również prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Nabywcy niebędącego Konsumentem.
 8. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Nabywcą.

IV. Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki produktu.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24h do 14 dni roboczych.
 3. Sklep w stosunku do Nabywców niebędących Konsumentami, w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę.

V. Płatności 

 1. Zapłata za zakupione produkty, wedle wyboru Nabywcy, winna nastąpić w formie bądź to przedpłaty na konto bankowe Sklepu bądź to przy odbiorze – za pobraniem.
 2. Dla organów administracji rządowej lub samorządowej lub ich zakładów budżetowych bądź jednostek pomocniczych Sklep może udzielić tzw. odroczonego terminu płatności, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Nabywcą a Sklepem.
 3. Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sklepu.

VI. Wysyłka produktów 

 1. Sklep wysyła zakupione produkty wraz z dowodem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT (w tym drugim przypadku wymagane jest zaznaczenie takiej opcji w momencie składania zamówienia z podaniem pełnych danych do faktury). W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli otrzymania faktury VAT, zostanie ona dołączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu zapisanego w formacie PDF. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażanie w procesie składnia zamówienia woli otrzymania faktury VAT, Nabywca wyraża zgodę uprawniającą Sklep do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1528).
 2. Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji, a także w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Nabywcę, chyba że Sklep i Nabywca ustalą inne warunki dostawy produktu.
 3. Koszty transportu dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg są każdorazowo ustalane z Nabywcą.
 4. Przesyłki za pobraniem dla Nabywców niebędących Konsumentami są realizowane dla zamówień nie przekraczających łącznej wartości 5.000,00 zł brutto.
 5. Termin dostawy wynosi od 24h do 5 dni roboczych od momentu przekazania produktu do wysyłki, przy czym czas wykonania umowy (tj. czas realizacji zamówienia i czas dostawy) w przypadku Konsumentów nie przekroczy 30 dni. W przypadku Nabywców niebędących Konsumentami podany termin ma charakter orientacyjny.
 6. Nabywca niebędący Konsumentem ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie niezwłoczne skontaktowanie się ze Sklepem.
 7. W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia przez Nabywcę niebędącego Konsumentem Sklep nie będzie przyjmował reklamacji dotyczących uszkodzeń produktów podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem istnieje możliwość wymiany produktu na nieuszkodzony.

VII. Zwroty

 1. Konsument, zawierający umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia Sklepowi w tym zakresie (za zachowanie powyżej określonego terminu uznaje się dokonanie wysyłki oświadczenia przed upływem tego terminu).
 2. Zwrot produktu odbywa się na koszt Konsumenta, a zwracany produkt musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie, być kompletny i nie może nosić widocznych śladów użytkowania. Zwrotom nie podlegają towary wykonane na zamówienie (np. Meble ze stali nierdzewnej).
 3. W przypadku dokonania przedpłaty pieniądze zostaną zwrócone przez Sklep na konto wskazane przez Konsumenta w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, jednakże zgodnie z regulacjami unijnymi Sklep zastrzega sobie prawo do odroczenia terminuzwrotu pieniędzy aż do czasu sprawdzenia i ocenienia stanu zwróconego produktu. Zwrotowi nie podlegają koszty zwrotu produktu.
 4. W przypadku zwrotu produktu, celem usprawnienia procesu zwrotu produktu, Konsument winien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie (nr tel. 501148300 lub 693719941) lub drogą elektroniczną na adres synergia@synergiagastro.pl lub pisemnie na adres Sklepu.
 5. Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru przez Nabywcę nie będącego konsumentem, Nabywca taki zobowiązuje się do:

  a) pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Nabywcę i z powrotem,
  b) zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Nabywca nie będący konsumentem zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat. Postanowienia niniejszego punktu VII.5 nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

VIII. Gwarancje i reklamacje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co o innego wynika z opisu produktu.
 2. Do zakupionego produktu Sklep załącza kartę gwarancyjną produktu, o ile została wystawiona przez producenta.
 3. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania produktu przez Nabywcę.
 4. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie paragonu lub faktury VAT wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile została wydana.
 5. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Nabywcę nie będącego Konsumentem. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Nabywcę adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Podany termin, w przypadku Nabywców nie będących Konsumentami, ma jedynie charakter orientacyjny. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, 
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
  c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, 
  d) wszelkie okoliczności uzasadniajace reklamację.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Sklepu wobec Konsumentów z tytułu niezgodności produktu z umową.
 9. Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta w zakresie niezgodności produktu z umową na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sklep nadmiernych kosztów. W sytuacji, gdy Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
 10. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu wobec Nabywców niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy Stronami.
 11. W przypadku reklamacji produktu, celem usprawnienia procesu jej rozpatrywania, Nabywca winien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie (nr tel. 501148300 lub 693719941) lub drogą elektroniczną na adres synergia@synergiagastro.pl lub pisemnie na adres Sklepu.

IX. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe, otrzymane przez Sklep za pośrednictwem formularza rejestracji lub zamówienia są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej Sklepu.
 2. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem przez Konsumenta zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji lub zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Tym samym Sklep staje się w tym zakresie administratorem danych osobowych.
 3. Sklep zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych, oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych Sklepu. Konsument ma w szczególności prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji i poprawiania.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sklep dołoży wszelkich starań by treści publikowane na stronach Sklepu dotyczące produktów były zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i właściwościami. Wszelkie wątpliwości co do produktów należy bezpośrednio wyjaśniać ze Sklepem.
 2. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży dokonanych w oparciu o niniejszy regulamin w przypadku Konsumentów rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy według zasad ogólnych, natomiast w przypadku Nabywców niebędących Konsumentami spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.
 3. Nabywca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz.U. Z 24 czerwca 2014r poz.827), Ustawy k.c. Z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodek cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm), Ustawy z 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Zv 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r.
 6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.